תנאי שימוש

FunFriends תנאי שימוש

תנאי שימוש למשתמש/ת ״FunFriends״ באפליקציה ובאתר

תאריך עדכון אחרון: 12.02.2023

הודעה למשתמשים הקיימים באפליקציה:

במסגרת עדכון תנאי השימוש, אנו מעדכנים את מדיניות הפרטיות שלנו במטרה ליצור מדיניות פרטיות אחת לכלל לקוחות FunFriends ברחבי העולם וליישר קו עם השינויים האחרונים ברגולציה בתחום הגנת הפרטיות.

קבלת הסכמתך למדיניות הפרטיות כתנאי להמשך קבלת השירותים של FunFriends, תעשה באמצעות אישור עדכון תנאי השימוש, לפי המפורט להלן.

אתר האינטרנט שכתובתו www.FunFriendsil.il (“האתר”) והאפליקציה אשר מסופקת לך, לשימושך או לצורך הורדה באמצעות האתר ו/או באמצעות המכשיר הנייד שלך (“האפליקציה”), שייכים לחברת FunFriends ישראל בע”מ (“אנו”, ” FunFriends” או “החברה”).

עצם הכניסה לאתר ו/או הורדת מידע ו/או הורדת האפליקציה ו/או השימוש בשירותים (כהגדרתם להלן), בין באמצעות האפליקציה ובין באמצעות שירות התמיכה הטלפוני ו/או כל שירות עזר אחר לאפליקציה, כפי שיהיה מעת לעת (לעיל ולהלן: “שירותי עזר”), מעיד על הסכמתך לתנאים המפורטים במסמך זה או במסמכים אחרים המקושרים למסמך זה (“תנאי השימוש”) וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו במסכי האפליקציה והאתר בעת השימוש. אם אינך מסכימ/ה לאילו מתנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים (כהגדרתם להלן) שיופיעו במסכי האפליקציה ו/או האתר, הנך מתבקש/ת להימנע מלעשות כל שימוש באפליקציה ו/או באתר, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם ולרבות באמצעות שירותי העזר (להלן, יחדיו- “השירותים”).

תנאי שימוש אלה יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה בתחומי מדינת ישראל על ידך, המשתמש/ת (כהגדרתו להלן), באפליקציה ו/או באתר, לרבות שימוש בשירותים, והם מהווים הסכם משפטי מחייב בינך ובין מי מטעמך לבין החברה. כל שימוש באפליקציה, באתר ובשירותים בתחומי מדינות אחרות, כפוף לתנאי השימוש הרלוונטיים באותן מדינות (“תנאי המדינות האחרות”). ככל שתשתמש/י באפליקציה ו/או בשירותים במי מדינות אלו, קבלת תנאי שימוש אלה מהווה קבלה גם של תנאי המדינות האחרות, ועל אחריותך כמשתמש/ת לבדוק ולקרוא את תנאי המדינות האחרות לפני השימוש באפליקציה ו/או בשירותים באותן מדינות.

הטבות מסוימות, לרבות מבצעים, קופונים ושירותים המוצעים באתר ו/או באפליקציה, עשויים להיות כפופים לתנאים נוספים (“תנאים נוספים“). התנאים הנוספים יהיו מקושרים לתנאי שימוש אלה ו/או יופיעו באפליקציה ו/או באתר וימוקמו באזורים המתאימים לרבות אך לא כולל, בסעיף 16 לתנאים אלה. יודגש כי התנאים הנוספים יכללו בדרך של הפנייה לתנאי השימוש וכי כל מונח שאינו מוגדר בתנאים הנוספים, תהא לו המשמעות שניתנה לו בתנאי שימוש אלה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי השימוש לבין התנאים הנוספים ו/או הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים בעניין האפליקציה, האתר, לרבות השירותים המוצעים באמצעותם, יגברו תנאי שימוש אלה, אלא אם מצוין במפורש אחרת.

 1. הפלטפורמה של FunFriends

האפליקציה מספקת טכנולוגיות ושירותים המאפשרים לאנשים להתחבר זה לזה ולבנות קהילות  ומתווכת בין צורכי שירותים, כמוך, בין אם כלקוח/ה פרטי/ת ובין אם כלקוח/ה ו/או משתמש/ת עסקי, בין אם שירותים אלו יסופקו לך ובין אם יסופקו למי מטעמך(“משתמש/ת/ים” או “את/ה”). האפליקציה מאפשרת יצירת קשר ותיאום פגישות בין הורים וילדיהם להורים וילדים אחרים לצרכים חברתיים של היכרות וחברות.(להלן: “השירותים”).

החברה משמשת כמתווכת בלבד בין המשתמש/ת וספקי השירותים ולא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או השירותים שסופקו ע”י צדדים שלישיים, לרבות ספקי השירותים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע המופיע במסכי האפליקציה ו/או האתר ו/או משימוש בשירותים ו/או שימוש בשירותי ההודעות.

 1. שינויים

2.1 שינויים בתנאי השימוש

החברה רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. שינויים בתנאי השימוש שהינם בכפוף להוראות הדין יכנסו לתוקף מיום פרסומם בדפי האפליקציה ו/או באתר, בהתאם להוראות הדין כאמור, ללא מתן הודעה מוקדמת בדפי האפליקציה ו/או האתר. לתשומת ליבך כי שינויים מהותיים בתנאי השימוש ילוו בהודעה מוקדמת על כך במסך הבית של האפליקציה ו/או האתר. המשך שימושך באפליקציה ו/או באתר ובשירותים הניתנים בהם לאחר עריכת השינויים בתנאי השימוש כאמור יעידו על הסכמתך וקבלתך את תנאי השימוש החדשים. אם אינך מסכימ/ה למי מתנאי השימוש החדשים, עליך להימנע מהמשך שימוש באפליקציה ו/או באתר ובשירותים המוצעים בהם.

 • 2 שינויים באתר ו/או באפליקציה

החברה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, בכל דרך ומכל סיבה שהיא, לשנות או למחוק כל או חלק מהאתר ו/או האפליקציה ו/או השירותים, או להטיל חיובים עבור גישה לחלק או לכל החלקים באתר, באפליקציה ו/או שירותים, עם או בלי הודעה מראש. החברה לא תהא אחראית כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי כאשר החברה משנה או מורידה כל או חלק מהאתר ו/או האפליקציה ו/או השירותים. ככל שאת/ה מתנגד/ת לשינויים שבוצעו או יבוצעו על ידי החברה, הנך מתבקש/ת להימנע מלעשות כל שימוש באתר ו/או האפליקציה ו/או השירותים. עצם שימושך באתר, באפליקציה ובשירותים המוצעים באמצעותם, לאחר ביצוע השינויים כאמור, יעיד על קבלתך והסכמתך לשינויים.

החברה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, בכל דרך שהיא ומכל סיבה שהיא, לחסום באופן מיידי את גישתך לאתר ו/או לאפליקציה. הנך מאשר/ת ומסכימ/ה כי החברה לא תישא באחריות כלפיך או כלפי צד שלישי, בגין חסימת הגישה שלך לאתר ו/או לאפליקציה ו/או השירותים. הפסקת הגישה שלך לאתר ו/או לאפליקציה לא תשנה ו/או תבטל כל חבות שתיווצר כתוצאה מהשימוש שלך באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים, בין אם התחייבות כזו היא כלפינו או כלפי צדדים שלישיים.

 1. הרשיון

בכפוף לעמידתך בתנאי השימוש, החברה מעניקה לך רישיון שימוש מוגבל, לא– בלעדי, בלתי עביר ובלתי ניתן להמחאה ו/או להענקת רישיונות משנה, לעשות שימוש באפליקציה ובשירותים ולהתקין את האפליקציה על-גבי המכשיר הנייד שברשותך, הפועל על גבי מערכת ההפעלה של Apple (iOS) או אנדרואיד (“המכשיר הנייד”), ובנוגע לשימוש באפליקציה – גם בכפוף לעמידתך בתנאי השימוש הרלוונטיים למכשיר הנייד שברשותך (למכשיר תוצרת Apple- : App Store Terms of Service, ולמכשיר הנתמך במערכת אנדרואיד: Google Play Terms of Service) (להלן: ה”רישיון”).

ניתן להשתמש באתר ו/או באפליקציה באמצעות מחשב או מכשיר נייד אשר תואמים את דרישות השירותים. החברה אינה אחראית לכך כי השירותים יהיו תואמים למחשב או למכשיר הנייד אשר ברשותך.

 1. כללי שימוש למשתמש/ת

כמפורט לעיל, כל משתמש/ת מוזמנ/ת להשתמש באתר, באפליקציה ובשירותים, כל עוד הוא/היא מקבל/ת על עצמו/ה את תנאי השימוש. יחד עם זאת, החברה תהא רשאית לחסום את גישתך לאפליקציה ו/או לאתר ו/או לחלק או לכל השירותים באפליקציה ובאתר, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא מבלי צורך לספק לך נימוק או הסבר. מבלי לגרוע מהאמור, חסימת גישתך לאתר, לאפליקציה ו/או לשירותים עשויה לחול, בין היתר, במקרים בהם יעלה חשש שהפרת את תנאי השימוש (או כל הוראה אחרת שתופיע במסכי האפליקציה ו/או האתר) או את הוראות הדין, או במקרה בו תפגע/י או תנסה/י לפגוע בהתנהלותה התקינה של האפליקציה ו/או האתר או בצד שלישי כלשהו. אם נחסמה גישתך לאפליקציה ו/או לאתר כאמור, לא תהיה/י רשאי/ת לשוב ולהירשם באפליקציה ו/או באתר תחת שם משתמש/ת אחר/ת בתקופת ההגבלה, ככל שתהיה כזו. לתשומת ליבך כי רישום לאפליקציה ו/או לאתר תוך התחזות לאחר מהווה עבירה פלילית ואסורה על פי חוק.

בעצם השימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים הנך מצהיר/ה כי תעשה/י באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים המוצעים באמצעותם שימוש אישי בלבד עבורך ועבור מי מטעמך, שהשימוש נועד למטרות חוקיות העומדות בכפוף להוראות תנאי השימוש ולהוראות הדין ותמנע/י מכל שימוש מסחרי באפליקציה ו/או באתר, לרבות גביית תשלום עבור שירותים המוצעים באפליקציה ו/או באתר, או כל שימוש אחר שאינו אישי, או שעשוי לפגוע בחברה או צד שלישי כפי שייקבע לפי שיקול דעתנו הבלעדי. הנך מודע/ת לכך כי את/ה האחראי/ת הבלעדי/ת על השימוש באפליקציה ו/או באתר.

אם הנך קטין/ה (מתחת לגיל 18), השימוש באפליקציה ו/או באתר מותנה בקבלת אישור האפוטרופוס שלך לתנאי השימוש, לרבות למדיניות הפרטיות המפורטת בהם. במידה ולא התקבל אישור מפורש כאמור מהאפוטרופוס שלך, הנך מתחייב/ת להימנע מלעשות כל שימוש באפליקציה ובאתר, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם. כמו כן, מצב שבו הנך מנוע/ה מכל סיבה שהיא להתקשר בהסכמים חוזיים, הנך מתחייב/ת להימנע מלעשות כל שימוש באפליקציה ובאתר, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם.

כפי שצוין, החברה לא תהא אחראית על כל נזק שהוא שייגרם לך ו/או למשתמשים נוספים(״צד ג׳״) מעצם היותה כמתווכת בלבד בין המשתמשים.

עם זאת ולמעלה מן הצורך אנו מדגישים בפנייך להתייחס למשתמשים בכבוד, לא לגרום להם נזק וכן לא לעסוק בפעילות לא חוקית, מאיימת או מטרידה במהלך השימוש בשירותים באתר או באפליקציה.

לתשומת לבך כי אי עמידתך בתנאי סעיף 4 זה עשויה לחשוף אותך לאחריות פלילית ו/או אזרחית ותהיה/תהיי צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק בשל הפרתם.

 1. תשלום
 • ההרשמה לאפליקציה ו/או לחשבון באתר

נכון למועד פרסום תנאי השימוש, השימוש באפליקציה ובאתר ללקוחות פרטיים (כפי שיוגדרו על ידי החברה מעת לעת) (“הלקוח הפרטי“) לצורך הזמנת השירותים ולצורך הרשמה איננו כרוך בתשלום. החברה רשאית לגבות בעתיד תשלום בגין ההרשמה ו/או שימוש מסוים באפליקציה ו/או באתר ו/או בשירותים המסופקים דרך האפליקציה, וככל שהחברה תבקש לעשות זאת תתפרסם על כך הודעה באפליקציה ו/או באתר. בכל מקרה החברה לא תגבה ממך כל תשלום ללא הסכמתך המפורשת לכך.

על מנת לבקר באתר אין צורך בהרשמה. אולם, על מנת להשתמש באפליקציה ו/או בחשבון משתמש/ת באתר (“החשבון“) יש צורך בהרשמה. במסגרת ההרשמה תתבקש/י למסור מידע אישי שלך שיכלול בין היתר שם, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, גיל מגורים, רמת תפקוד רפואית ותחביבים (להלן: “פרטי החשבון”). יתכן ורישומך לאפליקציה ולחשבון יהיה כפוף לתנאים נוספים, אשר אינם מפורטים בתנאי השימוש, שיפורסמו במסכי האפליקציה ו/או האתר. אינך מחויב/ת למסור פרטים אלה אך דע/י לך כי מידע מסוים נדרש על מנת לאפשר למוצרים שלנו לפעול. מידע אחר הוא אופציונלי, אך בלעדיו, איכות החוויה שלך עשויה להיפגע. הנתונים שתמסור/תמסרי בעת ההרשמה לחשבון ו/או לאפליקציה יישמרו במאגר המידע של האתר ו/או האפליקציה. שימוש האפליקציה ו/או האתר בפרטים אודותיך יהיה בכפוף למדיניות הפרטיות של החברה להלן.

עליך להקפיד על מסירת פרטים נכונים בעת ההרשמה לאפליקציה ו/או לחשבון ועל עדכון האפליקציה ו/או החשבון בכל שינוי בפרטים, שיהיה בהתאם לפירוט במדיניות הפרטיות להלן.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט כל פעולה כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כדי להבטיח את בטחון האתר ו/או האפליקציה ו/או החשבון, לרבות וללא הגבלה, בקשת פרטים נוספים בכדי לאשר עסקאות בהן קשור חשבונך וכן סגירת חשבונך לפי הצורך.

 • תנאי פתיחת חשבון באפליקציה ובאתר

בנוסף לאמור בתנאי השירות, ההוראות הבאות יחולו על המשתמש/ת בהליך הרשמה לאפליקציה ו/או לחשבון האתר:

את/ה אחראי/ת באופן בלעדי ומלא, לשמור על:

(1) סודיות הסיסמא באפליקציה ו/או בחשבון (במידה ויש כזו);

(2) כל פעילות אשר תתבצע תחת האפליקציה המותקנת על המכשיר הנייד שלך או במסגרת החשבון;

(3) השימוש של כל צד שלישי באפליקציה בעקבות אובדן, גניבה או הפסקת שימוש מכל סיבה אחרת של המכשיר הנייד שעליו הותקנה האפליקציה (להלן בסעיף זה: “גניבת המכשיר”). אינך רשאי/ת להעביר או להמחות את זכויותיך או להאציל את חובותיך על פי האפליקציה ו/או החשבון, ללא הסכמה מוקדמת בכתב מהחברה. עליך להודיע ללא דיחוי לחברה על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמא שלך ו/או באפליקציה המותקנת על המכשיר הנייד ו/או בחשבון או על כל פגיעה אחרת באבטחת המידע הנוגע לסיסמא או לגניבת המכשיר הנייד, בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: rinatbruch@gmail.com . החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק אשר ייגרמו בשל מחדל שלך למלא אחר תנאי השימוש או בשל כל שימוש לא מורשה בסיסמא שלך או בחשבון או בשל גניבת המכשיר הנייד או כל פגיעה אחרת באבטחת המידע כאמור. כאמור, הינך עשוי להיות אחראי/ת לכל ההפסדים אשר ייגרמו לחברה או לאחרים בשל שימוש שכזה. אנו ממליצים לך להגן על המכשיר הנייד שלך באמצעי אבטחה כגון קוד גישה ו/או שימוש בטביעת אצבע לפתיחת המכשיר, על מנת לשמור על פרטיותך ולמנוע שימוש בלתי מורשה באפליקציה ו/או באתר.

 • תשלום שירותים נלווים

איננו מחייבים אותך תמורת השימוש FunFriends או במוצרים ובשירותים אחרים המכוסים על ידי תנאים אלה, אלא אם נציין אחרת. במקום זאת, ייתכן כי עסקים וארגונים ואנשים אחרים ישלמו לנו כדי להציג לך מודעות אשר יהיו מותאמות עבור המוצרים והשירותים שלהם. על ידי שימוש באתר או באפליקציה שלנו, את/ה מסכימ/ה לכך שנוכל להציג לך מודעות שלדעתנו עשויות להיות רלוונטיות לך ולתחומי העניין שלך. אנו משתמשים בנתונים האישיים שלך כדי לעזור לקבוע אילו מודעות מותאמות אישית להציג לך.

איננו מוכרים את הנתונים האישיים שלך למפרסמים, ואיננו משתפים מידע שמזהה אותך ישירות (כגון שמך, כתובת הדוא“ל שלך או פרטים אחרים ליצירת קשר) עם המפרסמים, אלא אם נתת לנו הרשאה ספציפית. במקום זאת, מפרסמים יכולים לספר לנו דברים כמו סוג הקהל שהם רוצים שיראה את המודעות שלהם, ואנו מציגים מודעות אלה בפני אנשים שעשויים להתעניין בהן.

 1. ספקי השירותים ואחריותם כלפי הלקוחות

הנך מעניק/ה בזו לחברה ייפוי כוח מלא ובלתי חוזר למשך שימושך בשירותים, להעביר מידע הכולל את שמך, מספר הטלפון שלך, תמונתך (ככל שמסרת אותה בתהליך ההרשמה), מיקומך הגיאוגרפי, פרטי הנסיעה ושעת הנסיעה לספקי השירותים אשר מספקים את שירותיהם באמצעות החברה. מידע זה יועבר לספקי השירותים על מנת שאלו יוכלו לבחור לקבל את הזמנת אי אילו מהשירותים ולספק לך את שירותי התחבורה בפועל.

הנך מאשר/ת ומסכים/ה בזאת כי האפליקציה והאתר משמשים כזירת פעילות וקישור בין משתמשים לספקי שירותים וכי החברה, כגוף המפעיל את האפליקציה, האתר והשירותים, אינה מהווה, בשום מקרה, ספק שירותים ו/או שירותי תחבורה ושינוע בכל דרך אחרת למשתמשי הקצה. החברה אינה מעורבת בעסקה אשר מתבצעת בינך כמשתמש/ת לבין ספק השירותים.

ככל שלאחר קבלת מספר הטלפון ו/או פרטי יצירת הקשר של ספק השירותים הרלוונטי באמצעות האפליקציה ו/או האתר, תגיע/י להסכם כלשהו עם ספק השירותים הרלוונטי, הרי שאנו איננו צד להסכם זה ולא תחול עלינו החובה לדאוג לאכיפתו ו/או לקיומו. הינך מצהיר/ה בזאת כי ידוע לך כי הינך אחראי/ת באופן בלעדי לכל עסקה שתבוצע ו/או הסכם שייקשר בינך לבין ספק השירותים הרלוונטי, והינך משחרר/ת בזאת את החברה, שותפיה, בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה, נותני שירותים מטעמה ו/או גורמים אחרים הפועלים עבורה, מכל אחריות שתקום, ככל שתקום, בגין כל פעולה, טענה, תביעה, ו/או דרישה בקשר להפסדים, נזקים, ו/או הוצאות הנובעות מ- ו/או הקשורות לפעולותיהם או מחדליהם של ספקי השירותים ובקשר להסכם שנכרת בינך לבין ספק שירותים מסוים.

 1. הגבלת אחריות

החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או השירותים שסופקו ע”י צדדים שלישיים, לרבות ספקי השירותים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע המופיע במסכי האפליקציה ו/או האתר ו/או משימוש בשירותים. לתשומת ליבך כי החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין פעילות בלתי חוקית של המשתמשים ו/או של ספקי השירותים ו/או של כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה.

החברה תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את האפליקציה, האתר והשירותים המוצעים בהם בצורה תקינה, ללא תקלות טכניות וללא הפרעות. יחד עם זאת, והיות ופעילות האפליקציה והאתר מותנית בספקים וצדדים שלישיים, לרבות המפעילים הסלולאריים, ספקי השירותים וכדומה, ייתכן והאפליקציה ו/או האתר לא יהיו תמיד חסינים מפני הפרעות ותקלות בפעילותם הסדירה. לא תהיה לך שום טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי החברה בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור. החברה לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בחומר המצוי באפליקציה ו/או באתר ו/או בשירותים השונים ו/או בתכנים בהם, ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, הנגרם עקב הגישה לאפליקציה ו/או האתר והשימוש בהם או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש בהם.

החברה, וכל מי שקיבל היתר מפורש ממנה (לרבות ספקי השירותים), רשאים לפרסם באמצעות האפליקציה ו/או האתר מידע מסחרי ופרסומות באמצעות שטחי פרסומת המיועדים לכך בדפי האפליקציה ו/או האתר. האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות היא על המפרסמים בלבד. לחברה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים או למהימנותם. פרסום המידע באפליקציה ו/או באתר כשלעצמו לא ייחשב כעידוד או כהמלצה של החברה לרכישת השירותים הכלולים בפרסומות כאמור והאחריות על רכישת השירותים הכלולים בפרסומות תהא על המשתמש/ת בלבד.

עם זאת, במידה ואת/ה שמ/ה לב לפעילות חשודה או לא תקינה בהצגת פרסומת כלשהי שעלולה לפגוע בקהילת המשתמשים במישרין ו/או בעקיפין, ניתן ליצור קשר ולהודיע על כך בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: rinatbruch@gmail.com ואנו נשתדל לתת מענה בהקדם.

 1. תקופת ההסכם וביטול ההסכם

תנאי שימוש אלה ישמשו כהסכם מחייב התקף החל ממועד התקנת האפליקציה על-גבי המכשיר הנייד שברשותך ו/או תחילת שימוש כלשהו באתר ועד אשר יבוטל לבקשת מי מהצדדים (“תקופת ההסכם”). במידה ואת/ה מבקש/ת לבטל את ההסכם, עליך להודיע לנו על רצונך לבטל את ההסכם לכתובת בדואר האלקטרוני הבאה: rinatbruch@gmail.comבמקרה זה, הביטול יכנס לתוקף לאחר שנשלח לך אישור, תוך זמן סביר, על קבלת הודעת הביטול.

במידה ואנו נבקש לבטל את ההסכם, נשתדל להודיע לך בדואר אלקטרוני על כוונתנו לעשות כן, ובכל מקרה נוכל לחסום את גישתך לאפליקציה ו/או לאתר באופן מידי. במקרה זה, הביטול יכנס לתוקף מייד עם חסימת גישתך לאפליקציה ו/או לאתר.

בסיום תקופת ההסכם, הינך נדרש/ת להסיר באופן מידי את התקנת האפליקציה מהמכשיר הנייד שברשותך, ולחדול באופן מידי משימוש באפליקציה ו/או באתר ו/או בחשבון ו/או בשירותים כלשהם המסופקים על ידנו.

 1. תנאים מיוחדים הנוגעים לרכיבי צד שלישי

האפליקציה עשויה להשתמש או לכלול תוכנות, קבצים ו/או רכיבים הכפופים לתנאי רישיונות לרבות רישיונות קוד פתוח של צדדים שלישיים (“רכיבי צד שלישי”). הנך רשאי להשתמש ברכיבי צד שלישי כחלק מ-, או בהקשר עם, האפליקציה אך ורק בכפוף לעמידתך בתנאי הרישיון החלים ו/או הנלווים לרכיבי צד שלישי הרלוונטיים. אם יש סתירה בין תנאי הרישיון של רכיב צד שלישי ותנאים אלו, תנאי הרישיון של רכיב הצד השלישי הרלוונטי יגברו וזאת רק בהקשר לרכיבי צד שלישי. תנאים אלה אינם חלים על כל רכיבי צד שלישי הנלווים ו/או הכלולים באפליקציה והחברה מסירה כל אחריות הקשורה בכך. אתה מכיר בכך שהחברה אינה היוצרת, הבעלים או מעניקה רישיון של רכיבי צד שלישי, והחברה אינה מעניקה כל מצג או התחייבות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, בדבר איכות, יכולות, תפעול, ביצוע או התאמתו של רכיב צד שלישי זה או אחר. אין לראות באפליקציה או כל חלק ממנה (פרט לרכיבי צד שלישי הכלולים בהם, ככל שכלולים) כתוכנת “קוד פתוח”.

 1. שיפוי ופיצוי

הנך מתחייב/ת בזאת לשפות ולפצות את החברה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחה עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם האפליקציה, האתר והשירותים.

 1. סמכות שיפוט וברירת הדין

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם האפליקציה, האתר, השירותים, החברה, ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ישראל. הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר עם האפליקציה ו/או האתר הנו הדין הישראלי בלבד.

 1. תנאים נוספים

כאמור לעיל, הסכם זה יכלול את התנאים הנוספים הבאים, בדרך של הפנייה:

 1. פנייה לחברה

בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם האפליקציה, האתר והשירותים הניתנים בהם ותנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות, תוכל/י לפנות אלינו למוקד השירות באמצעות המייל: rinatbruch@gmail.com

 

 

מדיניות פרטיות

עדכון אחרון: 12 פברואר 2023

מדיניות זו מתארת כיצד FunFriends (יחד עם החברות הקשורות – “FunFriendsאנושלנו” או “לנו“) נוהגת במידע אישי שנאסף במסגרת שירותיה השונים (“השירותים“), אודות נושאי המידע הבאים:

א. משתמשים הנרשמים לשירותי FunFriends לצורך יצירת אינטראקציה עם משתמשים אחרים (“אינטראקציה“), בעבור עצמם או בעבור ילדיהם.

ב. מבקרים באתר, לקוחות ומשתמשים פוטנציאליים, שותפים עסקיים, ספקים, משתתפים באירועים שלנו וכל מי שבא במגע עם אתרי האינטרנט והאפליקציות של FunFriends, לרבות מודעות ותוכן מקוון, דוא”ל או תקשורת אחרת שבשליטתנו (“אתרי FunFriends“).

מדיניות זו נוגעת אליך ככל שאתה נמנה על נושאי המידע שמתוארים לעיל (“אתה“). אנא קרא אותה בעיון, ו-ודא כי הבנת את האמור בה וכי אתם מסכים לו במלואו. השימוש בשירותים ו/או באתרי FunFriends מהווה הסכמה לתנאי השימוש שלנו ולמדיניות פרטיות זו, לרבות לעיבוד המידע האישי אודותיך בהתאם לאמור להלן.

לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור לנו מידע אישי, ומסירתו נתונה לבחירתך המלאה. אם אינך מעונין למסור לנו מידע אישי, או שאתה מתנגד לכך ש- FunFriends (לרבות נותני השירותים מטעמה כפי שיפורט בהמשך) תעבד מידע אישי שנוגע אליך, אנא הימנע משימוש בשירותים (לרבות באופן של רישום, גלישה באתרי FunFriends או כל שימוש אחר). אם ברצונך לחזור בך מהסכמתך לאמור במדיניות זו, אנא צור עמנו קשר בכתובת שלהלן: rinatbruch@gmail.com . אם אתה משתמש בשירותים מטעמו של לקוח או שותף עסקי של FunFriends, מוצע לפנות למנהל החשבון בארגון שלך בכל שאלה או בקשה הקשורה לאותו חשבון.

מדיניות זו פונה ומתייחסת לכלל המגדרים, ומנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

 

1. איזה מידע אנו אוספים?

א. מידע על משתמשים: השירותים מאפשרים קביעת פגישות ויצירת אינטרקציה בין הורים וילדיהם להורים וילדים אחרים. לצורך כך, FunFriends אוספת ומעבדת מידע אישי אודות משתמשים פרטיים או עסקיים (לרבות נציגים מטעמם, למשל כשמדובר בלקוח עסקי) כמפורט מטה:

 • פרופיל משתמש (הורה/ילד): שם, כתובת דוא”ל, מספר טלפון נייד, תמונת פרופיל ותחביבים, ובמידת הצורך גם סיסמה מגובבת.
 • מיקום מבוסס GPS של המכשיר הסלולרי של המשתמש.
 • דירוגים ומשובים שנמסרים על ידי המשתמש.
 • מידע על אופן השימוש בשירותים: נתוני שימוש טכניים ורישומי פעילות, זמני התחברות והתנתקות מהשירות, כתובת IP ונתוני קישוריות, נתוני מכשיר ונתוני אפליקציה (כגון סוג, מערכת הפעלה, מזהה אפליקציה, מזהה פרסום, גרסת האפליקציה, גרסת הדפדפן, מיקום, אזור זמן והגדרות שפה), רישומי התחברות ופעילות במסגרת השירותים, וכן קבצי עוגיות והפיקסלים שהותקנו או שנעשה בהם שימוש בקשר למכשיר האמור;
 • פניות ותקשורת בין המשתמשים: פרטי ותכני שיחות בהודעות בכתב.
 • פניות ותקשורת עמנו:  פרטי ותכני שיחות (בכתב או בהקלטה) ותכתובות שנמסרו לנו בעל-פה, באמצעות טפסים מקוונים, בדוא”ל, בדואר ו/או בצ’אטים עם יחידות שונות ב- FunFriends (כגון שירות לקוחות, תמיכה והדרכה).

ב. מידע על מבקרים באתר, לקוחות ומשתמשים פוטנציאליים, שותפים עסקיים, ספקים, משתתפים באירועים שלנו וכל מי שבא במגע עם אתרי האינטרנט והאפליקציות של FunFriends:

 • מידע על אופן השימוש באתרי FunFriendsנתוני שימוש טכניים ורישומי פעילות, זמני התחברות והתנתקות מהשירות, כתובת IP ונתוני קישוריות, נתוני מכשיר ונתוני אפליקציה (כגון סוג, מערכת הפעלה, מזהה אפליקציה, מזהה פרסום, גרסת האפליקציה, גרסת הדפדפן, מיקום, אזור זמן והגדרות שפה), רישומי התחברות ופעילות במסגרת השירותים, וכן קבצי עוגיות והפיקסלים שהותקנו או שנעשה בהם שימוש בקשר למכשיר האמור;
 • מידע עסקי: פרטי התקשרות (כגון שם, פרטי קשר, ארגון ותפקיד), ומידע הקשור להסכמים ותשלומים עם לקוחותינו/משתמשנו הפוטנציאלים, ספקינו ושותפינו העסקיים, אשר עשוי לכלול גם את פרטי אנשי הקשר העיקריים המתקשרים עמנו במישרין או בעקיפין בשמם, כגון מנהלי החשבון ומורשי חתימה מטעם הלקוח או השותף; כמו גם הצרכים וההעדפות של הלקוח או השותף העסקי הרלוונטי, כפי שהועברו אלינו או כפי שזוהו במסגרת ההתקשרות שלנו עמם;
 • פניות ותקשורת עמנו: פרטי ותכני שיחות (בכתב או בהקלטה) ותכתובות שנמסרו לנו בעל-פה, באמצעות טפסים מקוונים, בדוא”ל, בדואר ו/או בצ’אטים עם יחידות שונות ב- FunFriends (כגון שירות לקוחות, תמיכה והדרכה).

אנו אוספים את המידע האמור ישירות מנושאי המידע ו/או עקב האינטראקציה והשימוש שלהם בשירותים שלנו או עם אתרי FunFriends; באמצעות צדדים שלישיים (כגון נותני השירות שלנו, השותפים העסקיים ולקוחותינו); דרך חיבור חשבון המשתמש ב- FunFriends עם חשבונותיו של אותו משתמש ברשתות חברתיות; ובקשר לאירועים ופעילויות שאנו מארגנים או נוטלים בהם חלק וכן יוזמות עסקיות שונות.

ככל שהמידע הנזכר בסעיף זה אינו נוגע לאדם מסוים (למשל, מספר טלפון של חברה או עסק), אנו לא נתייחס אליו כאל מידע אישי והאמור במדיניות זו לא יחול לגביו.

כמו כן, ניתן לקבל ו/או להפעיל את השירותים המקוונים בעבור הורה או בעבור ילדיו הקטינים אשר טרם מלאו להם 18 שנה – במסגרת החוק. בן/בת הזוג של ההורה מסכים/ה לכך שההורה המשתמש באתר או באפליקציה יקבל/יפעיל את השירותים גם בעבור ילדיו הקטינים כאמור.

 

2. מהן המטרות שלשמן המידע נאסף?

אנו אוספים ומשתמשים במידע אישי למטרות הבאות:

 • מתן השירותים, לרבות שירותים נלווים (למשל, הפעלה או הנגשה של אתרי FunFriends);
 • אימות זהותם של הלקוחות שלנו, המשתמשים על מנת לאפשר להם גישה ושימוש בשירותים;
 • מתן מענה, תמיכה ושירות ללקוחות, משתמשים;
 • הסקת תובנות הקשורות לשימוש בשירותים ובאתרי FunFriends, אשר מאפשרות לנו לטייב ולשפר את השירותים ושאר הפעילויות שלנו;
 • יצירת קשר באמצעות הודעות כלליות או מותאמות אישית הקשורות בשירותים, או באמצעות הודעות שיווקיות (כמפורט מטה בסעיף 6);
 • ארגון או תמיכה באירועים ופעילויות שונות;
 • אבטחת מידע והגנה על פעילותנו העסקית, לרבות במטרה למנוע או לצמצם את הסיכון להונאה או תרמית, או כל פעילות אסורה או בלתי-חוקית אחרת;
 • יצירת צברי נתונים סטטיסטיים, נתונים לא-אישיים נגזרים או נתונים שעובדו באופן שהפך אותם לבלתי-מזהים או לכאלה שאינם ניתנים לקישור לאדם מזוהה, בהם אנו או שותפינו העסקיים עשויים להשתמש על מנת לספק ולשפר את השירותים שלנו או לכל מטרה דומה אחרת; ו-
 • עמידה בדרישות החוק והתקנות החלים עלינו.

3. היכן ולכמה זמן אנו שומרים מידע?

מיקום המידע: FunFriends שומרת ומאחסנת את המידע האישי אודותיך במערכותיה ובאמצעות נותני שירותים מטעמה, כפי הדרוש לה על מנת לספק את השירותים בצורה מיטבית ובהתאם לנדרש לפי דין.

FunFriends נוקטת מאמצים כדי להבטיח שהמידע האישי שלך יזכה להגנה הולמת בכל המקומות שבהם היא מעבדת מידע, בהתאם לאמור במדיניות זו ובהתאם לסטנדרטים המקובלים בתעשייה בה FunFriends פועלת. זאת, בין היתר, על-ידי התקשרות בהסכמים הכוללים התחייבויות של נותני השירות של FunFriends לאבטחה נאותה של המידע, וזאת אף אם אין חובה בכך תחת הדינים שחלים במדינה בה המידע נשמר או מעובד.

משך שמירת המידע: אנו נשמור את המידע האישי שלך כל עוד נזדקק לו באופן סביר על מנת לנהל, לשפר ולחדש את היחסים בינינו ולספק לך את השירותים שלנו; כל עוד הדבר נדרש על פי דין או הסכם שאנו צד לו; או על מנת שנוכל להשיב לפניות, תלונות, חקירות או סכסוכים אפשריים. כך, מידע אישי עשוי להישמר לצורך עמידה בהוראות הדינים החלים על ניהול רשומות, עסקאות והנהלת חשבונות, ועל מנת שיתאפשר לנו להציג הוכחות וראיות בנוגע להתקשרות ולמגעים בינינו או בקשר לשימוש שנעשה בשירותים שלנו, הכל בהתאם למדיניות שמירת המידע שלנו. אלא אם נקבע אחרת בדין, איננו מחויבים להחזיק במידע האישי שלך לפרק זמן קצוב כלשהו, ונהיה רשאים למחוק אותו באופן מאובטח מכל סיבה שהיא ובכל עת שהיא.

 

4. עם מי אנו עשויים לשתף את המידע?

ציות להוראות הדין ובתי המשפט: במקרים יוצאי דופן, אנו עשויים לגלות או לאפשר גישה למידע אישי, או להעניק לרשויות אכיפה או אסדרה גישה כאמור. פעולות אלו יעשו אם נהיה סבורים בתום לב שכך נדרש מאיתנו מכוח צו משפטי (כגון צו חיפוש או כל צו שיפוטי אחר שינתן על ידי רשות מוסמכת), מכוח הדין, או לצורך מניעה או חדילה של פעילות בלתי-חוקית או עוולה אחרת (בין אם אלו התרחשו בפועל או כאשר קיים חשש להתרחשותן).

נותני שירות: FunFriends מסתייעת בנותני שירות שונים, לצורך ביצוע שירותים משלימים לשירותים ש- FunFriends מעניקה. נותני שירות אלו כוללים, בין היתר, שירותי אחסון מידע, אספקת תוכן, סליקה ותשלומים מקוונים, ניהול לקוחות, ניטור וניתוח נתונים, אבטחת מידע, איתור ומניעת הונאות, דוא”ל, הפצת הודעות טקסט והתראות, רשתות חברתיות ופרסום, הקלטת וניתוח שיחות, פעולות ותכתובות, וכן את היועצים המשפטיים, הפיננסיים והעסקיים שלנו, ויועצי הציות שלנו (יחדיו: “נותני שירות“). נותני השירות עשויים לקבל גישה למידע האישי שלך, בהתאם לתפקידם, לשירות שהם נותנים ולמטרה המסוימת שלשמה החברה התקשרה עמם, והם יהיו רשאים להשתמש במידע אישי זה אך ורק לצורך מטרות אלו. במקרים אלו, FunFriends תתקשר עמם בהסכמים הנדרשים לפי הדין.

אתרי אינטרנט ושירותים של צדדים שלישיים: השירותים שלנו עשויים לאפשר לך לבוא במגע או להתקשר עם גורמים אחרים, למשל עם שותף עסקי של החברה, או עם כל אתר או שירות חיצוני שקישור אליו נכלל במסגרת השירותים. מגעים או התקשרויות כאמור יהיו כפופים לתנאי השימוש והפרטיות של אותם גורמים, ועל כן יש להקפיד לקרוא ולוודא כי הסכמת לאותם תנאים ולמדיניות הפרטיות הרלוונטית.

שיתוף מידע אישי עם הלקוחות שלנו ועם המשתמשים מטעמם: אנו רשאים לשתף את המידע האישי שלך עם הלקוח העסקי שהוא בעל החשבון בו אתה רשום כמשתמש – לרבות תכתובות הקשורות לשימושך בשירותים או כל פניה אלינו ביחס לאותו חשבון עסקי. במקרים אלו, שיתוף המידע משמעו שמנהל החשבון או אנשים אחרים בארגון שלך רשאים לקבל גישה למידע האישי שלך מטעם או בשם הלקוח העסקי הרלוונטי, ואנו נוכל לנטר ולבחון את המידע המתייחס אליך (למשל בנוגע לנסיעות או למשלוחים שהזמנת באמצעות השירותים שלנו), כמו גם לקבל גישה למדע אישי אודותיך ו/או מידע אישי המתייחס לאדם שבעבורו או מטעמו הוזמן השירות הרלוונטי.

שיתוף מידע בין משתמשים: על מנת לספק את השירותים שלנו, אנו נדרשים לשתף מידע אישי אודות משתמשים (לרבות שם, טלפון, מיקום ופרטים נוספים שהוזנו באופן עצמאי באתר או באפליקציה) עם משתמשים אחרים, המשתמשים אף הם באתר/באפליקציה.

הגנה על זכויות ובטיחות: אנו רשאים לשתף את המידע האישי שלך עם אחרים אם נאמין בתום לב כי עלינו לעשות כן על מנת להגן על הזכויות, על הרכוש ועל בטחונה של FunFriends, עובדינו, נותני השירות, לקוחות, משתמשים או כל אדם או גורם אחר.

חברות הקבוצה: המידע אישי שמעובד על-ידינו משותף בתוך ובין קבוצת החברות שלנו, לשם המטרות המפורטות במדיניות זו. אם יחול שינוי כלשהו בבעלות או בשליטה ב- FunFriends או באיזה מהחברות בקבוצה, לרבות באופן של מיזוג או רכישה של נכסי החברה, FunFriends (או מי מחברותיה) תהא רשאית לשתף את המידע האישי שלך עם הצדדים המעורבים בכך, ככל שהדבר נדרש באופן סביר בנסיבות העניין. אם לדעתנו שיתוף כאמור עלול להשפיע באופן מהותי על פרטיותך במידע האישי ששמור אצלנו, נעדכן אותך על כך ועל האפשרויות שיעמדו לך בקשר אליו, בדוא”ל, מסרון או בהודעה בולטת במסגרת השירותים שלנו.

למען הסר ספק, FunFriends רשאית לשתף את המידע האישי שלך בדרכים נוספות, בכפוף להסכמתך, או אם נהיה מחויבים לעשות כן על פי דין, או אם הפכנו את המידע האמור למידע אנונימי שאינו נוגע אליך עוד. אנו רשאים להעביר, לשתף או לעשות כל שימוש אחר במידע שאינו אישי, לפי שיקול דעתנו הבלעדי ומבלי שנדרש לכל אישור נוסף.

5. כיצד אנו משתמשים בעוגיות (Cookies) ושאר טכנולוגיות ניטור?

קובץ “cookie” הוא קובץ טקסט קטן המשמש, לדוגמה, לצורך איסוף ואחזור נתונים אודות הפעילות המתבצעת באתר שלנו. קבצי “cookie” מסוימים מוסרים כאשר אתה יוצא מהדפדפן (אלו נקראים “קבצים זמניים”) ואילו קבצים אחרים נותרים לפרקי זמן ארוכים יותר (אלו נקראים “קבצים קבועים”). אנו עושים שימוש בשני הסוגים.

השימוש בקבצי cookie נעשה על מנת לאחזר את פרטי ההתחברות שלך והעדפותיך האישיות בשימוש בשירותים, מה שאמור למשל להקל עליך בהתחברות בכל פעם מחדש, וכן למטרות נוספות כגון לאפשר את השימוש הכללי בשירותים.

רוב הדפדפנים המודרניים מאפשרים לך לבחור כיצד אותו דפדפן יתנהל ביחס לקבצי ה-cookie (למשל, ידחה קבצים מסוימים ויקבל אחרים). בהתאם לבחירותיך, יתכן כי דחיית קבצים מסוימים ישפיעו לרעה על חוויית השימוש בחלק מהשירותים אשר נתמכים בהם. למידע נוסף, אנא עיין במדיניות העוגיות שלנו.

כמו כן, אנו עושים שימוש בכלי ניתוח כגון Google Analytics. כלים אלה מסייעים לנו להבין את העדפותיך כשאתה משתמש בשירותים שלנו, לרבות באמצעות מעקב אחר תוכן הדף, הקלקות/מגע, תנועות, גלילות ופעילויות מקשים. מידע נוסף אודות מדיניות הפרטיות של Google Analytics ניתן למצוא בכתובת: www.google.com/policies/privacy/partners/;

מידע נוסף אודות האפשרות שלך להימנע ממעקב וניתוח של המידע אודותיך דרך Google Analytics ניתן למצוא בכתובת: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

6. כיצד נעמוד איתך בקשר?

הודעות שירות ותפעול: אנו עשויים לפנות אליך עם מידע חשוב בקשר לשירותים שלנו ושימושך בהם. לדוגמה, אנו עשויים ליידע אותך (באמצעות כל אחד מהאמצעים העומדים לרשותנו – למשל, דוא”ל, SMS, התראות “פוש” או שיחות קוליות) בנוגע לשינויים או עדכונים בשירותים שלנו. חלק מהודעות ופניות אלה הכרחיות לצורך מתן השירות, ולא ניתן יהיה לסרב לקבלן, בעוד חלקן האחר נתון לבחירתך והודעתך כי ברצונך להפסיק לקבלן – הכל בהתאם לעניין.

דברי פרסום, פעילויות והצעות שיווקיות: אנו עשויים לפנות אליך בהודעות בעלות אופי שיווקי או פרסומי, למשל אודות שירותים חדשים, מבצעים, אירועים, פעילויות שיווקיות, הצעות מיוחדות וכל מידע אחר שלדעתנו עשוי לעניין אותך. הודעות כאמור יימסרו באיזה מהאמצעים העומדים לרשותנו ליצירת קשר איתך (לדוגמה הודעת SMS, דוא”ל, התראות “פוש” או שיחה קולית), במסגרת השירותים או בכל אתר מאתרי FunFriends או פלטפורמה אחרת.

אם ברצונך לסרב לקבל דברי פרסומת כגון אלה, ניתן לעשות כן באמצעות שליחת דוא”ל לכתובת: rinatbruch@gmail.com, או פעולה בהתאם להוראות ל”הסרה מרשימת דיוור”, “הפסקה” או “שינוי העדפות דוא”ל” שיופיעו בהודעות כאמור שיישלחו אליך.

7. כיצד אנו מאבטחים את המידע?

על מנת להגן על המידע האישי ששמור אצלנו ואצל נותני השירות שלנו, אנו משתמשים באמצעי אבטחה פיזיים, אלקטרוניים וארגוניים, ונוהגים על פי נהלי אבטחת מידע המקובלים בתעשייה. עם זאת, חשוב לזכור כי חרף מאמצינו בנושא, כיום לא ניתן לאבטח מידע באופן מוחלט. בהתאם, איננו יכולים להבטיח, ואכן איננו מבטיחים, כי המידע האישי שלך יזכה להגנה ואבטחה מוחלטת, בידינו או בידי מי מנותני השירות שלנו.

8. כיצד ניתן לממש את זכויותיך במידע?

באפשרותך לבקש, בהתאם לזכאותך לפי דין (ככל שקיימת), לעיין במידע אישי השמור אצלנו, או לבקש לתקן מידע שאינו עדכני עוד, או לבקש כי נסיר את המידע מהמערכות שלנו, בפניה לדוא”ל  rinatbruch@gmail.com.

במקרה הצורך, יתכן שנדרש לפרטים ומסמכים נוספים ממך על מנת שנוכל לאמת את זהותך ולהבטיח כי המידע האישי ייחשף אך ורק לנושא המידע. ככל שהמידע הנדרש מעובד על-ידי FunFriends עבור לקוח עסקי, אנו רשאים להעביר את בקשתך אל מנהלי החשבון אצל אותו לקוח, על-מנת שיוכלו להנחותינו כיצד לנהוג בבקשה, או להמשיך את הטיפול בה ישירות מולך.

9. הודעות כלליות ויצירת קשר

מידע על ילדים: FunFriends אינה מעוניינת לאפשר שימוש של ילדים שגילם קטן מ-16, ללא פיקוח של הורה או אפוטרופוס. אם נגלה שילד עושה שימוש בשירותים באופן שבו נאסף עליו מידע אישי, אנחנו נאסור על שימוש זה, נחסום אותו במידת האפשר, וננקוט בכל המאמצים על מנת למחוק ללא דיחוי את המידע האישי שנאסף לגביו. אם לדעתך עלול להיות ברשותנו מידע אישי שכזה, אנא צור איתנו קשר בהקדם ב- rinatbruch@gmail.com

עדכונים ותיקונים: אנו רשאים לעדכן את האמור במדיניות זו מעת לעת על ידי פרסום גרסה עדכנית במסגרת השירותים שלנו. הגרסה המעודכנת תהיה תקפה החל ממועד פרסומה. אם לדעתנו גרסה זו תכלול שינויים בעלי השפעה מהותית על פרטיותך, נפרסם על כך הודעה מוקדמת, 10 ימים מראש, באמצעות אחד מאמצעי התקשורת העומדים לרשותנו, או במסגרת השירותים. לאחר התקופה האמורה, כל התיקונים ייחשבו כאילו התקבלו על ידך ומוסכמים עליך.

קישורים לאתרים חיצוניים: השירותים שלנו עשויים לכלול קישורים (‘לינקים’) לאתרים או שירותים חיצוניים. אנו לא אחראיים לנהלי הגנת המידע והפרטיות של אתרים או שירותים חיצוניים, ומציעים לך לעיין בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם בטרם תעשה בהם שימוש או תאפשר להם לעבד מידע אישי אודותיך.

יצירת קשר: אם יש לך הערות או שאלות כלשהן בקשר למדיניות זו או בכל הקשור לפרטיותך, אנא צור איתנו קשר באמצעות דוא”ל:  rinatbruch@gmail.com.

 

The link has been copied!